Televize Krb v apartmánu Free wifi Nekuřácké Kulečník Ping pong Ohniště Sociální zařízení v apartmánu Vhodné pro kočárky Vhodné pro rodiny Cyklistika Motokáry Pěší turistika Lyžování

Informovaný souhlas s ubytovacím řádem

 1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle tohoto ubytovacího řádu.
 2. Smluvní vztah vzniká na základě provedené rezervace pobytu s údaji o objednateli (jméno, adresa, počet osob, zvolený apartmán a termín) a dohodnuté ceně a potvrzené pronajímatelem zasláním proformy faktury. Znalost s tímto ubytovacím řádem objednavatel pobytu stvrzuje zatržením potvrzení o souhlasu s tímto ubytovacím řádem. Při nesouhlasu nelze rezervaci pobytu uskutečnit.
 3. Nástup do objektu je vždy v den nástupu mezi 14:00 a 16:00 hod. (jiný čas pouze po dohodě), uvolnění objektu – odjezd v den ukončení do 10 hod. Při nástupu předá pronajímatel nájemci klíče od objektu. Pronajímatel má právo při předání klíčů na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu.
 4. Objekt (nájemní jednotka) je určena maximálně pro ubytování určeného počtu osob dle rezervace a popisu jednotlivých nájemních jednotek zveřejněného na webových stránkách.
 5. Cena pronájmu je stanovena dle sezóny aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách nebo smluvně a potvrzena zálohovou fakturou. Platba do 7 pracovních dnů od vystavení zálohové faktury nebo do 10 pracovních dnů od vystavení faktury pronajímatelem. Pokud úhrada neproběhne v  uvedeném termínu, smluvní vztah zaniká a je považován za zrušený ze strany nájemce.
 6. Stornovací podmínky:
  Zrušení pobytu ze strany nájemce – Storno poplatek:

  Zrušení do 2 týdnů před nástupem 100 % z celkové zálohy
  Zrušení do 3 týdnů před nástupem 80 % z celkové zálohy
  Zrušení do 4 týdnů před nástupem 70 % z celkové zálohy
  Zrušení do 5 týdnů před nástupem 60 % z celkové zálohy
  Zrušení do 6 týdnů před nástupem 50 % z celkové zálohy
  Zrušení do 7 týdnů před nástupem 40 % z celkové zálohy
  Zrušení do 8 týdnů před nástupem 30 % z celkové zálohy
  Zrušení do 9 týdnů před nástupem 20 % z celkové zálohy
  Zrušení nad 9 týdnů před nástupem 10 % z celkové zálohy

  Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele (vyšší moc, porucha objektu,…) bude do 7 pracovních dnů vrácena celá uhrazená záloha nájemci.

 7. Povinnosti nájemce:
  a) řídit se ubytovacím řádem pronajímatele, což potvrzuje provedenou rezervací,
  b) vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení,
  c) dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm,
  d) nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíčů – 4 000 Kč). Úhrada této škody probíhá při odjezdu nájemce,
  e) vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí, dodržování nočního klidu mezi 22.00 a 7.00 hodinou,
  f) osobně předat pronajímateli rekreační objekt po skončení pobytu,
  g) nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu, Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu,
  h) nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a provedenou rezervací,
  i) nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na telefonní číslo 603 281 284,
  j)nekouřit v objektu – platí přísný zákaz kouření.
 8. Povinnost pronajímatele:
  a) umožnit nájemci využití objektu po sjednanou dobu,
  b) pronajímatel je povinen poskytnout vše co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.
 9. Nedodržení smluvních podmínek ze stran nájemce zejména bodu 7. písm. e) a j) může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.
 10. Přítomnost psů ani jiných domácích mazlíčků v apartmánu není možná.
 11. Další podmínky zde neuvedené lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem či pronajímatelem.

Rezervace

Přehled volných rezervací, které si můžete objednat.

Rezervovat termín